QHC18 EoS

eos_HQC18_gv050H140.txt
eos_HQC18_gv080H150.txt
eos_HQC18_gv100H160.txt